Združenje mestnih občin Slovenije - ZMOS

Je interesno združenje na nacionalni ravni, ki zastopa interese mestnih občin na državni in mednarodni ravni.

 

zemljevid z grbi
 

Povezuje se s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve in aplikacije znanj ter izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih ter negospodarskih javnih služb.

Združenje ima sedež na naslovu: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana


 Temeljne naloge ZMOS se nanašajo na:

  • obravnavo zakonskih predpisov, ki zadevajo lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu, vladi in ministrstvom;
  • uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin;
  • izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave;
  • organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin;
  • sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti;
  • oblikovanje skupnih razvojnih projektov;

 

 445  925

 

 

V projektih evropske kohezijske politike (http://www.interregeurope.eu/) organizira, izvaja in koordinira aktivnosti (Odbor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje) v procesih črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov, izrazito na mehanizmu CTN - celostnih teritorialnih naložb (2010-2014), ki zadevajo:

  • spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi;
  • spodbujanje nizkoogljičnih strategij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne mobilnosti;
  • ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in zmanjšanje hrupa;
  • ZMOS deluje z evropskimi partnerji na področju projekta izboljšanja politik inovativnosti na raziskovalno razvojnem področju ("Higher" 2016-2020); http://www.interregeurope.eu/higher/news/news-article/70/start-up-of-higher-project-in-barcelona/

 

 

@ ZMOS, 2017