Program strokovnega izpopolnjevanja in informiranja ZMOS za leto 2018

Zagotavljanje strokovnega izpopolnjevanja in informiranja mestnih občin, njihovih vodstev in zaposlenih predstavlja eno izmed temeljnih nalog ZMOS. 

Strokovno izpopolnjevanje in informiranje ZMOS, primarno namenjeno mestnim občinam članicam, prispeva k boljši kakovosti storitev občinskih uprav in posledično k večjemu zadovoljstvu uporabnikov oziroma občanov, služi izmenjavi dobrih praks, krepi solidarnost med mestnimi občinami in osvetljuje aktualna vprašanja lokalne samouprave. Aktivnosti na tem področju izhajajo iz dejanskih potreb mestnih občin in iz zakonodajnih ter drugih sprememb, ki vplivajo na delovanje občinskih uprav.

Objavljamo Program strokovnega izpopolnjevanja in informiranja ZMOS za leto 2018strokovnega izpopolnjevanja in informiranja ZMOS za leto 2018.

Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020 - mnenje ZMOS

Ministrstvo za finance je združenjem občin v mnenje posredovalo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020, ki predvideva 575,44 EUR povprečnine za leto 2019 in 574,27 EUR za leto 2020. 

ZMOS je 31. 8. 2018 podal mnenje na izračun povprečnine, v katerem je izrazil jasno stališče mestnih občin o neustreznosti sistema financiranja občin v Republiki Sloveniji, ki nikakor ne upošteva posebnega ustavnega položaja mestnih občin kot ga določa drugi odstavek 141. člena Ustave Republike Slovenije, odločitve Ustavnega sodišča iz leta 1996 (U-I-98/95) in nenazadnje realna dejstva, da so mestne občine regionalna središča, kar se odraža v večji obremenitvi lokalnih javnih storitev in infrastrukture. ZMOS se zavzema za diferenciacijo mestnih občin v sistemu financiranja občin, ki mora upoštevati na primer:

  • višje stroške izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v urbanih okoljih, 
  • veliko število začasnega prebivalstva, ki vrsto let prebiva v mestnih občinah,
  • učinek velikega števila dnevnih migrantov in posledično njihov pritisk na javne storitve in infrastrukturo,
  • številne javne storitve s področja družbenih dejavnosti, tako za najmlajše kot za starejše prebivalce, ki se izvajajo večinoma (ali zgolj) v mestnih občinah, kar pomeni tudi višje število zaposlenih v javnem sektorju v mestnih občinah,
  • z nastankom novih občin, nastalih na območjih mestnih občin, se je delež sredstev slednjih realno zmanjšal, ostal pa jim je nabor osnovnih javnih storitev za praktično enako število uporabnikov, in drugo.

Zaradi uravnilovke v sistemu financiranja občin morajo mestne občine s sorazmerno enakimi sredstvi narediti nesorazmerno več od preostalih občin. To je v nasprotju z načelom sorazmernosti in s posebnim ustavnim položajem mestnih občin, hkrati pa tudi z dejanskim obsegom javnih storitev, ki jih mestne občine izvajajo, in s tem povezanih dejanskih stroškov.

@ ZMOS, 2017