Pogrebna in pokopališka dejavnost - pojasnilo MGRT v zvezi z upravljanjem pokopališč, ki niso v lasti občin

Združenja občin so v vednost prejela dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v katerem odgovarjajo na vprašanje MOL, ali sme občina določiti upravljavca pokopališča tudi za tista pokopališča, ki niso v njeni lasti in za njih nima razpolagalne pravice.

MGRT pojasnjuje, da ZPPDej omogoča, da občina uporablja določila zakona, ki ureja javne gospodarske službe (ZGJS), pri določanju načina organiziranja te dejavnosti, dokler ne uredi lastništva pokopališča oziroma razpolagalne pravice. Slednje morajo občine urediti najkasneje v roku 10 let. Dopis MGRT je dostopen tukaj.

@ ZMOS, 2017