Pogrebna in pokopališka dejavnost - pojasnilo MGRT v zvezi z upravljanjem pokopališč, ki niso v lasti občin

Združenja občin so v vednost prejela dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v katerem odgovarjajo na vprašanje MOL, ali sme občina določiti upravljavca pokopališča tudi za tista pokopališča, ki niso v njeni lasti in za njih nima razpolagalne pravice.

MGRT pojasnjuje, da ZPPDej omogoča, da občina uporablja določila zakona, ki ureja javne gospodarske službe (ZGJS), pri določanju načina organiziranja te dejavnosti, dokler ne uredi lastništva pokopališča oziroma razpolagalne pravice. Slednje morajo občine urediti najkasneje v roku 10 let. Dopis MGRT je dostopen tukaj.

Srečanje predsednikov SOS, ZMOS in ZOS

28. 6. 2018 je potekalo srečanje predsednikov ZMOS, SOS in ZOS, na katerem so izpostavili, da je nujna vključitev vsebin lokalne samouprave v koalicijsko pogodbo ter preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev reprezentativnih asociacij občin.

Predsedniki predlagajo strankam, da kot prednostno nalogo v koalicijsko pogodbo zapišejo potrebo po konsolidaciji financiranja občin in zagotovitvi financiranja skladno z Zakonom o financiranju občin, saj izčrpavanje in finančna podhranjenost občin za več kot 100 milijonov evrov na letni ravni povzroča resno škodo tako na infrastrukturi kot pri izkoriščanju razvojnih priložnosti večine lokalnih območij. Izpostavili so, da decentralizacija lahko zelo okrepi izkoristek razvojnih potencialov, hkrati pa zaradi stabilnosti delovanja ter ustavnopravnega ustroja države pozivajo parlamentarne stranke, da v tem mandatu vendarle vložijo ustrezen napor za oblikovanje pokrajin.

Ker je Slovenija v obdobju aktivnih priprav na novo finančno perspektivo predsedniki asociacij občin pričakujejo, da bodo nastavki operativnih programov upoštevali vidike in nujne potrebe, izhajajoče iz »terena«. V kohezijskih kot v drugih politikah predlagajo, da se vključijo instrumenti za skladen regionalni razvoj, saj se razvojne razlike v Sloveniji povečujejo.

Predsedniki združenj so bodočo koalicijo pozvali k vzpostavitvi ministrstva ali pa vsaj službe za lokalno samoupravo z ministrom/ministrico brez listnice, saj bo le tako ustrezno poskrbljeno za razvoj lokalne samouprave, skladen regionalni razvoj in sodelovanje med regijami, občinami in vlado.

Pri temi združevanja reprezentativnih predstavniških organizacij občin so predsedniki izrazili stališče, da obstaja interes za nadaljnje pogovore. Predsedniki so se dogovorili za oblikovanje skupne delovne skupine predstavnikov vseh treh združenj. Dogovorjeno je bilo tudi, da vsako združenje pripravi svoj vidik prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Delovna skupina se bo sestala jeseni ter pripravila analizo stališč združenj in na tej osnovi poskusila oblikovati predlog sodelovanja oz. združitve, kar bo predmet pogovorov in odločanja na organih združenj.

E-novice ZMOS - 8/2018

Objavili smo novo izdajo E-novic ZMOS, vabljeni k branju! 

Na E-novice ZMOS se lahko naročite na tej povezavi

 

 

ZPPreb-1 - ZMOS ponovno opozoril na problematiko vročanja na naslovu zakonskega prebivališča

Kljub temu, da ZZPreb-1 v tretjem odstavku 25. člena jasno določa, da naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča, mestne občine čedalje pogosteje prejemajo pošiljke državnih organov, ki jih ti želijo vročiti osebam, ki imajo določeno zakonsko prebivališče na sedežu občine.

ZMOS je v dopisu, naslovljenem na Ministrstvo za notranje zadeve, ponovno opozorilo na kršenje omenjene določbe in na povzročanje dodatnih administrativnih bremen mestnim občinam. Ministrstvu je bilo predlagano, da pozove vse upravne, sodne in druge državne organe ter vse nosilce javnih pooblastil k spoštovanju tretjega odstavka 25. člena ZPPreb-1, tudi tako, da pred odpremo pisanj dodatno preverijo naslove za vročanje strankam. 

Poslani dopis je dostopen tukaj.

@ ZMOS, 2017