Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020 - mnenje ZMOS

Ministrstvo za finance je združenjem občin v mnenje posredovalo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020, ki predvideva 575,44 EUR povprečnine za leto 2019 in 574,27 EUR za leto 2020. 

ZMOS je 31. 8. 2018 podal mnenje na izračun povprečnine, v katerem je izrazil jasno stališče mestnih občin o neustreznosti sistema financiranja občin v Republiki Sloveniji, ki nikakor ne upošteva posebnega ustavnega položaja mestnih občin kot ga določa drugi odstavek 141. člena Ustave Republike Slovenije, odločitve Ustavnega sodišča iz leta 1996 (U-I-98/95) in nenazadnje realna dejstva, da so mestne občine regionalna središča, kar se odraža v večji obremenitvi lokalnih javnih storitev in infrastrukture. ZMOS se zavzema za diferenciacijo mestnih občin v sistemu financiranja občin, ki mora upoštevati na primer:

  • višje stroške izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v urbanih okoljih, 
  • veliko število začasnega prebivalstva, ki vrsto let prebiva v mestnih občinah,
  • učinek velikega števila dnevnih migrantov in posledično njihov pritisk na javne storitve in infrastrukturo,
  • številne javne storitve s področja družbenih dejavnosti, tako za najmlajše kot za starejše prebivalce, ki se izvajajo večinoma (ali zgolj) v mestnih občinah, kar pomeni tudi višje število zaposlenih v javnem sektorju v mestnih občinah,
  • z nastankom novih občin, nastalih na območjih mestnih občin, se je delež sredstev slednjih realno zmanjšal, ostal pa jim je nabor osnovnih javnih storitev za praktično enako število uporabnikov, in drugo.

Zaradi uravnilovke v sistemu financiranja občin morajo mestne občine s sorazmerno enakimi sredstvi narediti nesorazmerno več od preostalih občin. To je v nasprotju z načelom sorazmernosti in s posebnim ustavnim položajem mestnih občin, hkrati pa tudi z dejanskim obsegom javnih storitev, ki jih mestne občine izvajajo, in s tem povezanih dejanskih stroškov.

Pogrebna in pokopališka dejavnost - pojasnilo MGRT v zvezi z upravljanjem pokopališč, ki niso v lasti občin

Združenja občin so v vednost prejela dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v katerem odgovarjajo na vprašanje MOL, ali sme občina določiti upravljavca pokopališča tudi za tista pokopališča, ki niso v njeni lasti in za njih nima razpolagalne pravice.

MGRT pojasnjuje, da ZPPDej omogoča, da občina uporablja določila zakona, ki ureja javne gospodarske službe (ZGJS), pri določanju načina organiziranja te dejavnosti, dokler ne uredi lastništva pokopališča oziroma razpolagalne pravice. Slednje morajo občine urediti najkasneje v roku 10 let. Dopis MGRT je dostopen tukaj.

Srečanje predsednikov SOS, ZMOS in ZOS

28. 6. 2018 je potekalo srečanje predsednikov ZMOS, SOS in ZOS, na katerem so izpostavili, da je nujna vključitev vsebin lokalne samouprave v koalicijsko pogodbo ter preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev reprezentativnih asociacij občin.

Predsedniki predlagajo strankam, da kot prednostno nalogo v koalicijsko pogodbo zapišejo potrebo po konsolidaciji financiranja občin in zagotovitvi financiranja skladno z Zakonom o financiranju občin, saj izčrpavanje in finančna podhranjenost občin za več kot 100 milijonov evrov na letni ravni povzroča resno škodo tako na infrastrukturi kot pri izkoriščanju razvojnih priložnosti večine lokalnih območij. Izpostavili so, da decentralizacija lahko zelo okrepi izkoristek razvojnih potencialov, hkrati pa zaradi stabilnosti delovanja ter ustavnopravnega ustroja države pozivajo parlamentarne stranke, da v tem mandatu vendarle vložijo ustrezen napor za oblikovanje pokrajin.

Ker je Slovenija v obdobju aktivnih priprav na novo finančno perspektivo predsedniki asociacij občin pričakujejo, da bodo nastavki operativnih programov upoštevali vidike in nujne potrebe, izhajajoče iz »terena«. V kohezijskih kot v drugih politikah predlagajo, da se vključijo instrumenti za skladen regionalni razvoj, saj se razvojne razlike v Sloveniji povečujejo.

Predsedniki združenj so bodočo koalicijo pozvali k vzpostavitvi ministrstva ali pa vsaj službe za lokalno samoupravo z ministrom/ministrico brez listnice, saj bo le tako ustrezno poskrbljeno za razvoj lokalne samouprave, skladen regionalni razvoj in sodelovanje med regijami, občinami in vlado.

Pri temi združevanja reprezentativnih predstavniških organizacij občin so predsedniki izrazili stališče, da obstaja interes za nadaljnje pogovore. Predsedniki so se dogovorili za oblikovanje skupne delovne skupine predstavnikov vseh treh združenj. Dogovorjeno je bilo tudi, da vsako združenje pripravi svoj vidik prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Delovna skupina se bo sestala jeseni ter pripravila analizo stališč združenj in na tej osnovi poskusila oblikovati predlog sodelovanja oz. združitve, kar bo predmet pogovorov in odločanja na organih združenj.

@ ZMOS, 2017