CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE

 

Objavljena Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN:
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.4 (KS) (303-4/2018, maj 2018)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.4 (303-55/2017, oktober 2017)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 6.3 (303-19/2017, maj 2017)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.1 (303-4/2017, marec 2017)

 

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa, temveč omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi, enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje. Mehanizem CTN je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin, za kar je zagotovljenih približno 139 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike Slovenije. ZMOS deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.


Določbe v zvezi s celostnimi teritorialnimi naložbami vključujejo številne možne koristi:

 • Celostne teritorialne naložbe imajo kot instrument za spodbujanje celostne uporabe skladov možnost, da zagotovijo boljši skupni učinek za isti znesek javnih naložb.
 • Možen prenos upravljanja celostnih teritorialnih naložb omogoča podregionalnim akterjem (lokalnim/urbanim zainteresiranim stranem), da dobijo več pristojnosti prek njihovega vključevanja v pripravo in izvajanje programa. V okviru izvedbe mehanizma CTN nastopa ZMOS kot posredniški organ za izbor operacij.
 • Glede na to, da bodo za celostne teritorialne naložbe že na začetku zagotovljeni različni tokovi financiranja, obstaja večja gotovost v zvezi s financiranjem celostnih ukrepov.
 • Celostna teritorialna naložba je instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih,  ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin.

 

Logo EKP strukturni in investicijski skladi SLO slogan


Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-4/2018

Prednostna naložba 4.4 (KS)

 

1. Dokumentacija povabila:

1.1 Popravek povabila z dne 21. 5. 2018:

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

3. Terminski načrt:

 • Oddaja vlog za operacije (1. faza): 22. 6. 2018
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: 7. 9. 2018
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: 25. 9. 2018
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: 25. 3. 2019 (6 mesecev od začetka 2. faze)

4. Vprašanja upravičencev:

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI:

 • V 2. fazi PO Ministrstvo za infrastrukturo preverja postopke izbora operacij in ustreznost vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
 • Dne 25. 9. 2018 je PO MZI posredoval Obvestilo o preveritvi postopka izbora operacij in doseganja ciljev in rezultatov prednostne osi OP pri povabilu št. 303-4/2018 za PN 4.4 (CTN KS) na podlagi katerega lahko mestne občine formalno oddajo vloge v 2. fazi. Datum prejema omenjenega obvestila se šteje za datum začetka 2. faze.
 • Vprašanja mestnih občin in odgovori PO MZI, z dne 7. september 2018 (odstopanja med 1. in 2. fazo, podrobnejša vsebina vloge).
 • Napotki za vlagatelje - vloge v 2. fazi, z dne 7. september 2018.

Logo EKP kohezijski sklad SLO slogan

 


Povezava do zaključenih Povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN.


 

@ ZMOS, 2017