CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE

 

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa, temveč omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi, enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje. Mehanizem CTN je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin, za kar je zagotovljenih približno 139 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike Slovenije. ZMOS deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.


Določbe v zvezi s celostnimi teritorialnimi naložbami vključujejo številne možne koristi:

 • Celostne teritorialne naložbe imajo kot instrument za spodbujanje celostne uporabe skladov možnost, da zagotovijo boljši skupni učinek za isti znesek javnih naložb.
 • Možen prenos upravljanja celostnih teritorialnih naložb omogoča podregionalnim akterjem (lokalnim/urbanim zainteresiranim stranem), da dobijo več pristojnosti prek njihovega vključevanja v pripravo in izvajanje programa. V okviru izvedbe mehanizma CTN nastopa ZMOS kot posredniški organ za izbor operacij.
 • Glede na to, da bodo za celostne teritorialne naložbe že na začetku zagotovljeni različni tokovi financiranja, obstaja večja gotovost v zvezi s financiranjem celostnih ukrepov.
 • Celostna teritorialna naložba je instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih,  ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin.
Objave:
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.4
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 6.3
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.1

Logo EKP strukturni in investicijski skladi SLO slogan


Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, št. 303-55/2017

Prednostna naložba 4.4

 

1. Dokumentacija povabila:

2. Terminski načrt:

 • Rok za predložitev vlog: 27. 11. 2017.
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: predvidoma januarja 2018.

3. Vsebinska izhodišča:

4. Vprašanja upravičencev:

 • Vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev lahko naslovite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko telefona 05 6646 231.
 • Vprašanja upravičenih prijaviteljev in odgovori PO ZMOS - PN 4.4 (FAQ), Verzija 1 (23. 10. 2017)
 • Grafična obrazložitev dokumentacije CTN - PN 4.4

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI:

 • Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS obveščeni pisno in preko elektronske pošte ter z objavo na tej spletni strani.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 


Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, št. 303-19/2017 

1. Dokumentacija povabila:

 

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

 

3. Terminski načrt:

 • Oddaja vlog za operacije: do 26.6.2017
 • Potrditev seznama izbranih operacij na skupščini ZMOS in obvestilo upravičencem: 11.8.2017
 • Začetek 2. faze: 14.9.2017 (glej spodaj)

 

4. Vprašanja upravičencev

Vsebinska izhodišča - PN 6.3

VPRAŠANJA UPRAVIČENIH PRIJAVITELJEV IN ODGOVORI PO ZMOS -  PN 6.3 (FAQ)

P.N. 6.3 - Grafična obrazložitev dokumentacije CTN

 

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MOP

Dne 14. 9. 2017 je s prejetim Obvestilom o ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS po prvem Povabilu za predložitev vlog za sofinanciranje z mehanizmom CTN v PN 6.3 nastopila 2. faza. Mestne občine, katerih operacije so bile vključene na seznam izbranih operacij v PN 6.3, lahko dopolnjene vloge za 2. fazo posredujete na PO MOP. Pri tem se upoštevajo Vsebinska izhodišča - vloga v 2. fazi mora vsebovati vsaj:

 • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
 • izdelano študijo izvedljivosti,
 • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
 • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
 • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
 • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.

Javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije po stanovanjskem zakonu v 100 % občinski lasti, katerih operacije so bile vključene na seznam izbranih operacij v PN 6.3, bodo lahko vloge v 2. fazi formalno posredovali na PO MOP po potrditvi sprememb OP, pri čemer svetujemo, da nadaljujejo aktivnosti za pripravo popolnih vlog. Vlogo v 2. fazi upravičenci usklajujejo bilateralno s PO MOP, kontakta sta g. Blaž Mozetič in ga. Iris Oražem (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).  

Dokumenti vezani na 2. fazo CTN:

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 


 

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb, št. 303-4/2017

Prednostna naložba 4.1


1. Dokumentacija povabila: 

 

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

  

3. Vsebinska izhodišča

Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti - PN 4.1

 

4. Vprašanja upravičencev:

VPRAŠANJA UPRAVIČENIH PRIJAVITELJEV IN ODGOVORI PO ZMOS - PN 4.1 (FAQ)  

 

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MZI

 

V 2. fazi vlagatelji vlog za sofinanciranje operacij, ki so bile vključene na seznam izbranih operacij za PN 4.1, na PO MZI predložite :

1. celotno vlogo, ki je bila posredovana na PO ZMOS v 1. fazi, in morebitne zadnje verzije oziroma investicijske dokumente višje stopnje;

2. dodatna dokazila, kot izhaja iz Vsebinskih izhodišč za PN 4.1

 • izdelana projektna dokumentacija - PZI s prikazanimi vsemi rešitvami in detajli, v skladu s poročilom iz REP, za vsako večstanovanjsko stavbo posebej,
 • izpis iz zemljiške knjige, ki izkazuje 100% oz. več kot 75% lastništvo večstanovanjske stavbe,
 • sklenjeno pogodbo o opravljanju upravniških storitev kot dokazilo za urejeno upravljanje večstanovanjske stavbe;

3. smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Izpolnijo se relevantni deli obrazcev obeh prilog.

Zaradi težav v zvezi s sistemom e-MA je potrebno zgoraj navedeno dokumentacijo posredovati v fizični in elektronski obliki (USB) po pošti na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, g. Andrej Žerovnik. Prilogi 2 in 12 morata biti v elektronski obliki v odprti Word verziji. Vlogo v 2. fazi upravičenci usklajujejo bilateralno s PO MZI. Za dodatne informacije o pripravi vloge za 2. fazo je kontakt g. Žerovnik po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Dokumenti vezani na 2. fazo CTN: 

 

image002