CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE

 

Objavljena Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN:
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 6.3 (303-27/2018, september 2018)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.4 (KS) (303-4/2018, maj 2018)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.4 (303-55/2017, oktober 2017)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 6.3 (303-19/2017, maj 2017)
Povabilo k predložitvi vlog - Prednostna naložba 4.1 (303-4/2017, marec 2017)

 

Celostne teritorialne naložbe (CTN) so orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa, temveč omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi, enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje. Mehanizem CTN je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin, za kar je zagotovljenih približno 139 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike Slovenije. ZMOS deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.


Določbe v zvezi s celostnimi teritorialnimi naložbami vključujejo številne možne koristi:

 • Celostne teritorialne naložbe imajo kot instrument za spodbujanje celostne uporabe skladov možnost, da zagotovijo boljši skupni učinek za isti znesek javnih naložb.
 • Možen prenos upravljanja celostnih teritorialnih naložb omogoča podregionalnim akterjem (lokalnim/urbanim zainteresiranim stranem), da dobijo več pristojnosti prek njihovega vključevanja v pripravo in izvajanje programa. V okviru izvedbe mehanizma CTN nastopa ZMOS kot posredniški organ za izbor operacij.
 • Glede na to, da bodo za celostne teritorialne naložbe že na začetku zagotovljeni različni tokovi financiranja, obstaja večja gotovost v zvezi s financiranjem celostnih ukrepov.
 • Celostna teritorialna naložba je instrument, ki temelji na razvoju posameznih območjih,  ki lahko pomaga sprostiti neizkoriščene možnosti na lokalni in regionalni ravni. V Sloveniji CTN spodbujajo razvoj urbanih območij, ki jih določajo posamezne trajnostne urbane strategije mestnih občin.

 

Logo EKP strukturni in investicijski skladi SLO slogan


Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN, št. 303-27/2018

 

1. Dokumentacija povabila:

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

 • Seznam izbranih operacij bo predvidoma potrjen v mesecu decembru 2018. O izboru operacij bodo vlagatelji obveščeni po elektronski pošti in z objavo na tej spletni strani. 

3. Terminski načrt:

 • Oddaja vlog za operacije (1. faza): 29. 10. 2018
 • Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS: december 2018
 • Začetek 2. faze in možnost predložitve vlog v 2. fazi: januar 2019
 • Rok za oddajo popolnih vlog v 2. fazi na PO MZI: šest mesecev po začetku 2. faze

4. Vprašanja upravičencev:

 • Vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev lahko naslovite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko telefona 05 6646 231.
 • Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij prednostne naložbe 6.3 (verzija 1.01, maj 2018).
 • Odgovori na vprašanja vezana na prvo Povabilo v PN 6.3, ki se smiselno uporabljajo tudi za zadevno Povabilo.

5. Informacije o 2. fazi CTN, ki jo izvaja PO MOP:

 • V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor preverja postopek izbora operacij in ustreznost dopolnjenih vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
 • Vloga v 2. fazi:

  • smiselno izpolnjeno Prilogo 2 in Prilogo 12 Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
  • izdelano študijo izvedljivosti,
  • dokazila o pravici gradnje, gradbeno dovoljenje,
  • dokazila o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje,
  • dokazilo o uvrščenosti operacije v NRP,
  • morebitna druga dokazila, ki bodo zahtevana v postopku neposredne potrditve operacij.
 • Okvirni oris postopkov v 2. fazi PN 6.3 je dostopen tukaj.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 


Povezava do zaključenih Povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN.


 

@ ZMOS, 2017